RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Europejskie z siedzibą w Warszawie 01-381 przy ul. Powstańców Śląskich 3 lok. UO 2. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Pani/Pana dyspozycji jest pod adresem iod@przedszkole-europejskie.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, gdzie uzasadnionym interesem jest odpowiedź na kontakt zainicjowany przez wysłanie do administratora wiadomości email. W związku z udzielaniem odpowiedzi będziemy wykorzystywać Pani/Pana dane przez czas niezbędny do jej udzielenia i zostaną one usunięte po 24 godzinach od udzielenia odpowiedzi.

Dane będą przekazane do podmiotów przetwarzających je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, m. in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu.  W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych, do którego dane kontaktowe zostały podane powyżej.

Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.