O nas

Przedszkole Europejskie

zapewnia bezpłatną edukację dla wszystkich dzieci

Przedszkole Europejskie w Warszawie jest placówką wychowania przedszkolnego, realizującą podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W każdej z grup realizowane są zajęcia kształcące odpowiednio dostosowane do wieku dzieci, prowadzone zgodnie z metodyką wychowania przedszkolnego.

Do naszego Przedszkola serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Grupy liczą do 25 dzieci. Każdą z grup opiekuje się dwóch nauczycieli.

Przedszkole Europejskie czynne jest przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 17:00.

Podczas pobytu w przedszkolu

oferujemy naszym dzieciom:

codzienne zajęcia edukacyjne prowadzone zgodnie z podstawą programową MEN,

naukę języka angielskiego,

rytmikę- zajęcia umuzykalniające, tańce integracyjne i pląsy przy muzyce, gimnastykę ogólnorozwojową, gimnastykę buzi i języka, eksperymenty i zabawy badawcze, zabawy sensoryczne, matematykę dziecięcą, zajęcia plastyczne, zajęcia konstrukcyjno-manipulacyjne, zajęcia „Mały Europejczyk”,

popołudniowe zajęcia dodatkowe, realizowane na życzenie rodziców m.in.: funny judo, balet, taniec nowoczesny, piłkę nożną, sensorki,

dodatkowe atrakcje organizowane ze środków Rady Rodziców: wycieczki, koncerty, teatrzyki, wystawy, spotkania z ciekawymi gośćmi itd.,

zaangażowaną kadrę pedagogiczną oraz opiekę specjalistów: psychologa, logopedy i pedagoga specjalnego

wysoki standard budynku i placu zabaw, które powstały specjalnie z myślą o edukacji przedszkolnej.

Priorytety Przedszkola

Bezpieczeństwo, miła i serdeczna atmosfera – jest warunkiem zdrowia psychicznego i fizycznego oraz prawidłowych postaw dzieci, pracowników i rodziców. Wpływa na tempo rozwoju. Służy prawidłowej współpracy, wzajemnej akceptacji, i zachowania dobrego klimatu;

Kształtowanie u dzieci optymistycznych cech charakteru, takich jak: empatia, dobroć, wrażliwość, życzliwość, otwartość, zaradność, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości;

Twórczość – wyraża się w aktywności, myśleniu i odkrywaniu. Wpływa na tempo i jakość rozwoju oraz trafność wyborów korzystnych rozwiązań;

Samodzielność – dążenie do samorozwoju stanowi podstawę radzenia sobie w życiu. Przyczynia się do wykonywania podejmowanych zadań;

Wspomaganie rozwoju dziecka – dążenie do zaspokojenia potrzeb dziecka na miarę jego możliwości. Uwzględnianie potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci;

Wzmocnienie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnienie jego specyfiki osiągnięć oraz rozszerzenia oferty edukacyjnej. Jako nauczyciele mamy za zadanie pomóc dziecku przeżyć czas przedszkola z radością i dumą z własnych osiągnięć;

Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

Tworzymy warunki do jak najlepszego przygotowania dziecka do podjęcia roli ucznia.

Priorytety Przedszkola

Bezpieczeństwo, miła i serdeczna atmosfera – jest warunkiem zdrowia psychicznego i fizycznego oraz prawidłowych postaw dzieci, pracowników i rodziców. Wpływa na tempo rozwoju. Służy prawidłowej współpracy, wzajemnej akceptacji, i zachowania dobrego klimatu;

Kształtowanie u dzieci optymistycznych cech charakteru, takich jak: empatia, dobroć, wrażliwość, życzliwość, otwartość, zaradność, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości;

Twórczość – wyraża się w aktywności, myśleniu i odkrywaniu. Wpływa na tempo i jakość rozwoju oraz trafność wyborów korzystnych rozwiązań;

Samodzielność – dążenie do samorozwoju stanowi podstawę radzenia sobie w życiu. Przyczynia się do wykonywania podejmowanych zadań;

Wspomaganie rozwoju dziecka – dążenie do zaspokojenia potrzeb dziecka na miarę jego możliwości. Uwzględnianie potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci;

Wzmocnienie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnienie jego specyfiki osiągnięć oraz rozszerzenia oferty edukacyjnej. Jako nauczyciele mamy za zadanie pomóc dziecku przeżyć czas przedszkola z radością i dumą z własnych osiągnięć;

Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

Tworzymy warunki do jak najlepszego przygotowania dziecka do podjęcia roli ucznia.

Główne kierunki przedszkola

Profesjonalne podejście

do dziecka, pełnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych.

Wspomaganie

rodziców w pracy wychowawczej poprzez udzielanie rzetelnych informacji o dziecku i pomocy pedagogicznej.

Kształtowanie

u dzieci postaw społecznie przyjętych: życzliwości, przyjaźni, otwarcia na drugiego człowieka, wzajemnego szacunku, kultury bycia.

Stworzenie klimatu

sprzyjającego rozwojowi dzieci: akceptacji, bezpieczeństwa, dążenie do tego, by Przedszkole było dla dzieci drugim domem.

Wychowanie

w duchu wartości ogólnoludzkich oraz poszanowania Ojczyzny, uczenie dzieci odróżniania dobra od zła, podążania za tym, co dobre, piękne i szlachetne.

Tworzenie warunków

do wszechstronnego rozwoju poprzez realizację programów ukierunkowanych na dziecko i jego potrzeby, rozwijanie aktywności twórczej dzieci, umiejętności i wiedzy.

Możliwości

samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania poprzez muzykę, śpiew, twórczość plastyczną, kontakt ze sztuka i zabawę.

Wspomaganie

twórczego rozwoju dzieci poprzez współpracę z lokalnymi placówkami kulturalno-oświatowymi.

Poszukiwanie

nowych metod i form prowadzenia zabaw i zajęć z dziećmi w sposób aktywny, otwarty i twórczy.

Obserwowanie

zachowań w celu poszukiwania indywidualnych predyspozycji każdego dziecka, planowania działań edukacyjnych i monitorowania ich efektów, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.

Podejmowanie

działań uwzględniających potrzeby lokalnego środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci, respektowanie praw dzieci, dbanie o dobre stosunki międzyludzkie i komunikację interpersonalną.